Chocolissimo przygotowało dla Was słodkie wyzwanie! Jeśli jesteście fanami czekolady, a… na pewno jesteście – musicie wziąć w tym udział!

#ChocoChallenge polega na tym, żeby zjeść nasze czekoladki w dziwnej sytuacji lub w dziwnym miejscu. Musi być hardkorowo albo śmiesznie. Oczywiście degustację należy nagrać i umieścić na Instagramie lub na TikToku koniecznie oznaczając nasz profil (INSTAGRAM CHOCOLISSIMO lub TIK TOK CHOCOLISSIMO) oraz oznaczając film hashtagiem #ChocoChallenge. Do zabawy można również zaprosić swoich znajomych :)

Najbardziej kreatywne filmy będziemy nagradzali naszymi czekoladkami.

REGULAMIN KONKURSU

§1. ORGANIZACJA KONKURSU
Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób prowadzenia Konkursu oraz reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie niniejszy regulamin, a wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
1. Organizatorem Konkursu „#ChocoChallenge” (zwany dalej “Konkursem”), jest MM Brown Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Ostrowskiej 582, wpisana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem pod numerem KRS 0000671307, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7822424244, właściciel marki Chocolissimo (dalej „Organizator”)
2. Organizator przeprowadza Konkurs w serwisie Internetowym Facebook.com pod adresem URL: https://www.facebook.com/Chocolissimo/ ; w serwisie Internetowym Instagram.com pod adresem URL: https://www.instagram.com/chocolissimopl/ oraz w serwisie Internetowym tiktok.com . Organizator informuje, że żaden z wymienionych serwisów nie jest partnerem ani sponsorem niniejszego Konkursu.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471)
4. Regulamin Konkursu dostępny jest podczas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od jego zakończenia na stronie fanpage „Chocolissimo” wskazanym w pkt. 3 powyżej.
§2. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 04.09.2019 r. o godz. 10:00 i będzie trwał do 30.11.2019 r. do godz. 23:59.
2. W Konkursie może uczestniczyć osoba (dalej „Uczestnik”), która spełnia łącznie następujące warunki:
· jest osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, przebywającą lub zameldowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na obywatelstwo;
· jest użytkownikiem serwisu Instagram.com lub tiktok.com posiadającym konto prowadzone zgodnie z regulaminem wyżej wymienionych serwisów;
· spełnia wymogi niniejszego Regulaminu;
· nie wygrała nagrody w żadnym konkursie w roku 2019 organizowanym przez fanpage “Chocolissimo”
· W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie jego organów zarządzających, podmioty i ich pracownicy współpracujący z nim przy organizowaniu Konkursu, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo. Pracownikiem jest każda osoba świadcząca na rzecz Organizatora pracę bez względu na podstawę prawną takiego działania.
4. Osoby, które chcą wziąć udział w Konkursie powinny spełniać postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wykonać zadanie konkursowe (dalej „Zadanie Konkursowe”) polegające na publikacji filmiku jak je czekoladę. Filmiki muszą być umieszczone na portalu Instagram.com lub na serwisie tiktok.com, gdzie konieczne jest oznaczenie profilu Chocolissimo.
5. Publikacja Zadania Konkursowego jest równoznaczna z zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wielokrotnego wzięcia udziału w Konkursie, poprzez publikację Zadania Konkursowego, przy czym każdy uczestnik może otrzymać tylko 1 nagrodę spośród wszystkich przyznawanych w ramach Konkursu.
7. Przystępując do Konkursu przez opublikowanie Zadania Konkursowego Uczestnik oświadcza, że:
a) jest wyłącznym autorem Zadania Konkursowego;
b) wyraża zgodę na wykorzystanie Zadania Konkursowego przez Organizatora do czynności związanych z Konkursem i jego promocją;
c) opublikowane przez Uczestnika Zadanie Konkursowe nie narusza praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich.
8. W przypadku, gdy Uczestnik podjął jakiekolwiek działania mające wpływ na fałszowanie danych, narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu serwisu Facebook.com; Instagram.com lub tiktok.com, publikuje treści niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub w inny sposób narusza przepisy prawa w związku z Konkursem, Organizator może, po uprzednim powiadomieniu, wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie.
§ 3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa dokonuje również wyboru nagrodzonych Uczestników (dalej zwanymi „Zwycięzcami”).
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi 3 przedstawicieli Organizatora.
3. Komisja Konkursowa dokona wyboru Zwycięzców w każdy piątek aż do 30 listopada 2019 roku. Chocolissimo będzie kontaktowało się bezpośrednio ze zwycięzcami poprzez portal Instagram.com lub tiktok.com Nagradzana będzie przynajmniej jedna osoba tygodniowo.
4. W odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w § 3 ust. 3 powyżej Zwycięzca w celu umożliwienia dostarczenia nagrody, zobowiązany będzie przesłać wiadomość zwrotną zawierającą adres Zwycięzcy, na który ma zostać wysłana nagroda w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wygranej.
5. Nagroda zostanie wysłana na dane Zwycięzcy podane przez niego w wiadomości, o której mowa w § 3 ust. 3 powyżej w terminie 7 dni od daty otrzymania tejże wiadomości.
6. W przypadku braku wskazania adresu do wysyłki nagrody w terminie o losie nagrody rozstrzyga Organizator.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu, lub innych danych koniecznych do przekazania nagród.
§ 4. NAGRODY
1. Nagrodami w konkursie dla zwycięzcy będą czekoladowe Smartphony. Przewidujemy 13 zwycięzców.
2. Łączna pula nagród przeznaczonych dla Zwycięzców Konkursu nie przekracza 850 PLN (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych) brutto.
3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani do otrzymania w zamian jej ekwiwalentu pieniężnego, bądź innej rzeczy, bądź usługi. Zwycięzca nie może także wymienić przyznanej mu nagrody na inną nagrodę.
4. Zwycięzcy nie przysługuje przeniesienie praw z wygranej nagrody na osoby trzecie.
5. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
6. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych, Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej Nagrody, tj. równowartość 11,11% wartości Nagrody, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku. Przed wydaniem Nagród Organizator pobierze od zdobywcy Nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z nagrody dodatkowej, o której mowa powyżej.
§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników zostaną wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 922 ze zm.) wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konkursu, ustalenia zwycięzców Konkursu, realizacji praw do Nagród, w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową oraz po wyrażeniu zgody Uczestnika, w celach marketingowych.
3. Podanie danych przez Uczestników Konkursu ma charakter dobrowolny. Zwycięzcom Konkursu przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez Organizatora. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać bezpośrednio na adres poczty elektronicznej Organizatora: biuro@chocolissimo.pl.
§ 6. REKLAMACJE
1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego nadania przesyłki zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na adres Organizatora, tj. MM Brown Sp. Z o.o., ul. Ostrowska 582, 61-324 Poznań, z dopiskiem „Konkurs”.
2. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.
3. Reklamacje wpływające po terminie określonym w § 6 ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.
4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.
5. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu 14 dni od dnia przesłania przez Reklamującego zgłoszenia reklamacyjnego. Za dzień przesłania uważa się datę wysłania przez reklamującego listu poleconego zawierającego zgłoszenie reklamacyjne. 6. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym na adres reklamującego.
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu na stronie http://blogczekoladowy.pl/ oraz w biurze Organizatora: MM Brown Sp. z o.o., ul. Ostrowska 582, 61-324 Poznań. Na pisemne żądanie Uczestnika Konkursu Regulamin zostanie wysłany pocztą.
2. Przed przystąpieniem do w Konkursu, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz postanowienia Regulaminu Chocolissimo.